Algemene voorwaarden Kesselheerlijkheid:

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van

     Kessels Heerlijkheid, Kesselsedijk 15, 5398CA Maren-Kessel, hierna te noemen “B&B KH”.

 1. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” en/of “gebruiker(s)”.
 2. Patrick de Ruijter & Frouke van Deelen zijn de beheerders/eigenaren van B&B KH. De eigenaren/beheerders kunnen zich ten allen tijden laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
 3. Met het aangaan van een overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 4. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 5. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
 6. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B KH ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 7. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 8. Gasten van B&B KH dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in B&B KH ter inzage ligt.
 9. Waar u in de voorwaarden leest “Prijs” kunt u ook lezen “Tarief”.

Artikel 2: Tarieven

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal B&B KH de overeenkomst tegen de door B&B KH aan de gast(en) bevestigde prijzen worden uitgevoerd.
 2. Indien van B&B KH niet in redelijkheid kan worden verwacht de overeenkomst uit te voeren tegen de overeengekomen prijs, dan behoudt B&B KH zich het recht voor de overeengekomen prijs te wijzigen.
 3. De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
 4. De tarieven van B&B KH zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 5. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

Artikel 3: Reservering en bevestiging

 1. De overeenkomst met B&B KH kan schriftelijk, per e-mail of via een door B&B KH bepaalde bookings kantoor worden aangegaan.
 2. Na acceptatie van uw reserveringsverzoek stuurt B&B KH of de booking kantoor u een bevestiging, waarmee de reservering definitief is.
 3. Voor het reserveren van een verblijf in B&B KH worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 4. B&B KH houdt zich ten allen tijde het recht voor om een reservering te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 5. Een reservering is ten alle tijden afhankelijk van de beschikbaarheid.

Artikel 4: Betaling

 1. Het factuurbedrag dient vooraf per bank te worden voldaan.
 2. Het volledige factuurbedrag dient minimaal 2 maanden voor de dag van aankomst bijgeschreven te zijn op de rekening van B&B KH.
 3. Bij een reservering, dient het volledige factuurbedrag voldaan te worden.
 4. Bij betaling per bank dient de aanbetaling of het volledige factuurbedrag overgemaakt te worden naar IBAN NL09 RBRB 0200 6293 36, ten name van Kesselsheerlijkheid, te Maren-Kessel onder vermelding van het factuurnummer.
 5. De prijs van extra genoten diensten en/of consumpties die u maakt tijdens uw verblijf bij B&B KH, dient u voor vertrek af te rekenen.

Artikel 5: Annulering

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen, dient u dit met onverwijlde spoed bij B&B KH te melden zodat de vrijgevallen kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
 2. Bij annulering vindt nooit restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. De reservering kan 2 maanden voorafgaand aan de dag van aankomst, kosteloos worden geannuleerd. met inachtneming van artikel 5 lid 2.
 4. In het geval de gast niet op komt dagen, dan is de gast het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 5. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B KH.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Alle risico’s tijdens een verblijf in B&B KH zijn voor rekening van de gast(en).
 2. B&B KH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in B&B KH.
 3. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van B&B KH dienen door de gast(en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 4. B&B KH is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten.
 5. Bij verlies van sleutels van B&B KH worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
 6. Het gebruik van de gezamenlijke keuken van B&B KH geschiedt op risico van de gast(en).
 7. Het plaatsen van zelf meegebrachte consumpties in de koeling van B&B KH is toegestaan, doch geschiedt op risico van de gast(en).
 8. B&B KH stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van de door uzelf meegebrachte persoonlijke eigendommen en voor het ontstaan van persoonlijk letsel van opvarende gedurende de vaartocht met de Schouw.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen B&B KH en de gast(en) gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar B&B KH is gevestigd.